WAŻNE! – Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu UKS „VICTORIA JÓZEFÓW” zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.09.2017 (wtorek) w Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej, ul. Leśna 39,

o godzinie 18:30 w I terminie.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania członków.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok Zarządu.
5. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski.
9. Protokół komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
10. Zamknięcie obrad.